Obecní úřad a starosta obce 
   

        Starostou obce je Alois Krejčí, kandidoval za Sdružení nezávislých kandidátů obce Šanov. Je to jeho druhé volební období ve funkci starosty obce. 

       Kancelář starosty se nachází v budově obecního úřadu v Šanově. V kanceláři též pracuje administrativní pracovnice Jaroslava Stejskalová.

    577 34 16 34                    ousanov@volny.cz

Úřední hodiny na obecním úřadě:

Pondělí 7 - 16
Úterý 7 - 14 
Středa 7 - 16 
Čtvrtek 7 - 15 
Pátek 7 - 14

Obecní zastupitelstvo a komise

  1. Alois Krejčí - starosta
  2. Antonín Matula - místostarosta
  3. Oldřich Petula
  4. Miroslav Macík
  5. Vojtěch Rusek
  6. Milan Sukaný
  7. Lumír Šebák
  8. Emil Ševčík
  9. Karel Urbánek

Finanční a revizní komise
předseda:  Karel Urbánek
členové:    Oldřich Petula
                 Jaroslava Stejskalová - ekonomka obce


Kulturní a sociální komise
předseda:  Milan Sukaný
členové:   Antonín Matula
                Karel Surý                  

Stavební komise
předseda:  Emil Ševčík
členové:    Miroslav Macík
                 
Alois Krejčí

Komise životního prostředí a pořádková komise
předseda: Vojtěch Rusek
členové:   Lumír Šebák                  


Vyhlášky, usnesení a informace o činnosti zastupitelstva


Šanovský zpravodaj

ÚNOR  2003

Zastupitelstvo obce schválilo:
1.) „Místní program na volební období 2002 – 2006“:
– dokončení stavby kanalizace a čistírny odpadních vod – větve c1, c2, c3 o celkové délce 297,5 bm, zajištění  zkušebního provozu, vyhodnocení zkušebního provozu, dofinancování a kolaudace stavby v říjnu 2003.
– oprava místních komunikací a chodníků – dle finančních možností obce
– vybudování 2 malých nádrží v trati Kouty o celkové ploše hladiny cca 1 ha. Nádrže mají mít krajinotvornou a ekologickou funkci – doplnění biotopu mělkých stojatých vod a budou sloužit k rekreačním účelům. Zajištění územního řízení, stavební povolení, projektová dokumentace. Zajištění dotací na samotnou realizaci stavby.
– dokončení opravy budovy č. p. 63 (muzeum), dovybavení s pomocí občanů nábytkem a nářadím ze začátku 20. století
– zajištění vybudování opěrné zdi u domu č. p. 146 včetně vyčištění nánosů v místním potoku Rokytenka. Finanční prostředky zajistit s pomocí správce toku Lesy ČR.
– na základě požadavků krajského hygienika zajistit rekonstrukci sociálního zařízení a kuchyně v ZŠ Šanov.
– podílet se na kulturních a sportovních akcích v obci

2.) Příspěvek Městské nemocnici Slavičín ve výši 5 000,- Kč na úhradu splátek diagnostického ultrazvukového přístroje pro vyšetření dutiny břišní, ECHOKG včetně vyšetření Dopplerem pulsním, kontinuálníma vyšetření angiologická.

3.) Příspěvek Svazu včelařů ve výši 1 000,- Kč na nákup léčiv

4.) Dohodu na zimní údržbu v obci Šanov na období 2002 – 2003 s firmou Petula Oldřich
, Šanov 184, za cenu 350, - Kč a 5 % DPH za hodinu

5.) Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Slavičínem na volební období, tj. do 31. 12. 2006 na řešení přestupků, které budou spáchány na území obce Šanov.
za projednání každého přestupku zaplatí obec příspěvek 500,- Kč. Obec Šanov nemá zřízen přestupkový orgán a bylo by finančně náročné pro obec vést tuto agendu.

6.) Uzavření smlouvy s firmou IMOS, s. r. o. Zlín ve výši 836 090,- Kč na dostavbu větví „Kanalizace a ČOV“. Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí ministra životního prostředí ČR, který poskytne finanční prostředky na dostavbu větví kanalizace.

7.) Návrh rozpočtu obce na rok 2003 ve výši 2 625 000,- Kč.
Rozpočet je vyrovnaný a je zveřejněn po dobu 30 dnů na úřední desce obecního úřadu. V rozpočtu je zapracován rozpočet ve výši 110 000 Kč,-  příspěvkové organizaci  ZŠ Šanov, která vznikla 1. 1. 2003 jako samostatný subjekt.

8.) Výše poplatků na rok 2003:
(Poplatky se platí v kanceláří Obecního úřadu od 10. 2. 2003 do 30. 3. 2003)
Poplatek za odpad:

- 240 Kč za osobu starší 18 let, na kalendářní rok
- 120 Kč za osobu ve věku do 18 let a studující, na kalendářní rok
- 120 Kč za osobu starší 18 let, která má trvalý pobyt v lokalitě Závrská (č. p. 61, 62, 134, 135,108 87), na kalendářní rok
- 60 Kč za osobu ve věku do 18 let a studující, která má trvalý pobyt v lokalitě Závrská (č. p. 61, 62, 134, 135,108 87), na kalendářní rok
- 50 Kč za osobu starší 18 let, která má trvalý pobyt v rodinném domu č. p. 127, 112, 151, 50 (pasekáři), na kalendářní rok
- 25 Kč za osobu ve věku do 18 let a studující, která má trvalý pobyt v rodinném domu č. p. 127, 112, 151, 50 (pasekáři), na kalendářní rok
 - 250 Kč za stavbu sloužící k rekreaci

Poplatek ze psů ve výši 60 Kč.

Poplatek za vodné:
- pro domácnost, kde je namontován vodoměr, cena 10 Kč za m3
- pro domácnost, která platí paušál, cena 12 Kč za m3
- pro podnikatele, cena 14 Kč za m3

Poplatek za pronájem budovy bývalé Mateřské školy pro rodinné oslavy 300 Kč (během topné sezóny 150 Kč navíc za topení) + odběr elektřiny dle stavu elektroměru a vodné.
V budově bývalé MŠ je možnost ubytování pro 20 osob, pronájem za ubytování je 50,- Kč za osobu a den.

9.) Jednací řád zastupitelstva obce Šanov.

10.) Dopravní obslužnost na rok 2003. V roce 2003 bude finančně zabezpečovat dopravní obslužnost Krajský úřad Zlínského kraje. Obec zaplatí příspěvek ve výši 50 Kč na obyvatele (tj. 25 950 Kč). Autobusová spojení budou v roce 2003 zachovány ve stejném rozsahu jako v roce 2002.

Od 1. 1. 2003  vešel v platnost zákon č. 216/2002 o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů.
Policista je oprávněn mimo hraniční přechody v blízkosti hranic (ve vzdálenosti do 5 km od státní hranice) vyzvat osobu k prokázání totožnosti, prohlídku osoby a zavazadel. Znění celého zákona je k dispozici na Obecním úřadě.

V roce 2002 proběhla reforma státní správy. V důsledku toho byly k 31. 12. 2002 zrušeny Okresní úřady a část jejich činnosti a pravomoci přešla na obec s rozšířenou působností a část přímo na kraje. Zastupitelstvo obce schválilo přiřazení naší obce k pověřené obci s rozšířenou působností (malý okres) - město Luhačovice a k pověřenému úřadu - město Slavičín.
Ve Slavičíně se tedy pro občany Šanova nachází: matrika, úřad práce, stavební úřad, státní sociální podpora.
Ve Valašských Kloboukách zůstává: finanční úřad a katastrální úřad.
Ve Zlíně: pozemkový úřad, Okresní soud.
V Horním Lidči je celní úřad.
Do Kroměříže byla ze Zlína přemístěna Vojenská správa

Harmonogram vývozu plastů a popelnic:
Vývoz plastů bude v roce 2003 prováděn vždy v sudý pátek v měsíci (21. únor, 21. březen, 18. duben, 16. květen, 13. červen, 2. červenec, 22. srpen, 19. září, 17. říjen, 14. listopad a 12. prosinec).
Vývoz popelnic bude prováděn 1 x za 14 dnů, vždy v lichý pátek v měsíci.
Vývoz nebezpečného odpadu proběhne v letošním roce v podzimních měsících, kdy bude přímo odebrán od občanů. Obec tento odpad nebude předem shromažďovat, protože nemá vhodné prostory. O termínu sběru budou občané včas informováni.

V obecní knihovně je každou středu od 17 hodin do 19 hodin v provozu „Internet pro veřejnost“. Poplatek za používání činí 2,80 Kč za jeden interval.

Cvičení pro ženy
   
V roce 2003 pokračuje cvičení žen v tělocvičně ZŠ. Ženy se schází 1 x týdně vždy v sudý čtvrtek a liché úterý od 19 hodin. Začátečnice a dříve narozené cvičenky mohou navštěvovat cvičení každý čtvrtek od 18 hodin.
    V suterénu Hasičské zbrojnice (bývalá mandlovna) byla svépomocí zřízena malá dámská posilovna. K dispozici jsou zde posilovací stroje, nástroje a pomůcky k formování postavy (rotoped, lyžařský trenažér, gymnastický míč, aerobic guma, činky, břišní posilovač, posilovací lavice). Posilovnu mohou používat i matky s dětmi, pro které je zde malý dětský koutek. Zacvičit si můžete individuálně, kdykoliv podle vaší nálady a času. Klíče si můžete vyzvednout na Obecním úřadě, u paní Ivety Krajíčkové v ZŠ nebo ve cvičení. S sebou na cvičení je vhodné vzít podložku a sportovní obuv.

Sport
Jarní kolo mistrovských fotbalových zápasů bude zahájeno 30. března 2003, prvním mistrovským utkáním na domácím hřišti se sportovním klubem Nedašov.