Současnost

V roce 2003 
         V roce 2002 proběhla reforma státní správy. V důsledku toho byly k 31. 12. 2002 zrušeny Okresní úřady a část jejich činnosti a pravomoci přešla na obec s rozšířenou působností a část přímo na kraje. Zastupitelstvo obce schválilo přiřazení naší obce k pověřené obci s rozšířenou působností (malý okres) - město Luhačovice a k pověřenému úřadu - město Slavičín.
Ve Slavičíně se tedy pro občany Šanova nachází: matrika, úřad práce, stavební úřad, úřad státní sociální podpory.
Ve Valašských Kloboukách zůstává: finanční úřad a katastrální úřad.
Ve Zlíně je pozemkový úřad a Okresní soud.
V Horním Lidči je celní úřad.
Do Kroměříže byla ze Zlína přemístěna Vojenská správa

V roce 2002          
    Pokračovalo se v budování části kanalizace v trati Kozice a zbývající části obce – střed obce po horní konec.
    Od  14. května probíhaly zkoušky již namontované technologie čístírny, a do konce května byly dokončeny všechny stokové sítě kanalizace. V červnu a červenci se provedly úpravy místních komunikací a terénní úpravy. Na konci července byla stavba čističky dokončena.
     Bylo položeno 3 580 bm kanalizačního potrubí a umístěno 80 kanalizačních šachet. Upraveno bylo okolí ČOV, vysázeny stromy, opraveny místní komunikace.  
   
  Současně s kanalizační stokou byla provedena vodovodní přípojka včetně tlakové zkoušky v trati Kozice od č. p. 159 až po č. p. 174.
     Šanov navštívil dne 26. července nově jmenovaný ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek. Za doprovodu pana starosty si prohlédl obec, zejména novou čističku odpadních vod, pak se zastavil na hřišti a rovněž si za výkladu pana Studeníka prohlédl kapli. 

V srpnu byl do knihovny nainstalován počítač s internetovým připojením pro veřejnost.

     Dne 7. srpna byla slavnostně uvedena do provozu čistírna odpadních vod. Za účasti ing. Slováčka (zástupce státního fondu životního prostředí ČR), paní Machové (zástupce krajského úřadu zlínského kraje), ing. Krejčího (vedoucí odboru zemědělství), paní bc. Huserové (odbor vodního hospodářství), ing. Blažka (referát životního prostředí), manželů Vyoralových (projektant V - Projekt Zlín), ing. Horáka a ing. Rozehnala (projektová organizace INEX Kroměříž), ing. Talaše (gen. ředitel  IMOS Zlín s. r. o.), ing. Míče (ředitel závodu), ing. Poláška, stavbyvedoucích pana Slavíčka a pana Chmelaře, ing. Baláka (dodavatel technologie), starostů okolních obcí a spoluobčanů přivítal všechny přítomné starosta Šanova Alois Krejčí.


Stavbu realizovala na základě výběrového řízení vítězná firma IMOS Zlín s. r. o. v celkovém nákladu 16 206 000 Kč v dodrženém termínu 13 měsíců. Vybudováním systému jednotné kanalizace bylo provedeno přes 3 700 m kanalizačních stok, které byly vyhloubeny po obou stranách potoka Rokytenka. Jednalo se o výstavbu nejen nové stokové sítě v částech obce, kde dosud kanalizace nebyla, ale také o propojení stávajících stok, podchycení stávajících vyústí a vytvoření systematické kanalizace v celé obci. Součástí realizovaného záměru byla i výstavba čistírny odpadních vod svou kapacitou odpovídající nejen současnému stavu, ale umožňující likvidaci odpadních vod z objektů a nemovitostí, které budou v obci i nově vybudovány. Vybudována byla biologická ČOV typu FLEXIDIBLOK pro 700 ekvivalentních obyvatel s kapacitou 100 krychlových metrů za den. Touto stavbou byl odstraněn potenciální zdroj ohrožení kvality vody ve vodárenské nádrži Šanov.
Od 20. 6. 2002 do 31. 12. 2002 vyčistila ČOV  Šanov 25 166 m3 vody, mimo ČOV proteklo za tuto dobu 86 205 m3 dešťové vody. Po uvedení ČOV do provozu a při napojení 120 domácností na plynový rozvod se Šanov stal ekologicky čistou obcí.
        Koncem léta byla opravena budova hasičské zbrojnice. Provedena byla nová venkovní omítka, výměna střešní krytiny, oprava a nátěry žlabů, svodů, oprava vnitřních instalací, vodovodní přípojky, sociálního zařízení, nátěry oken a  dveří, vymalování vnitřních prostor. Akce se mohla uskutečnit díky dotaci 100 000 Kč.

Opravovala se také budova č. p. 63, kde by za pomoci občanů mělo vzniknout muzeum vybavené nábytkem, předměty denní potřeby a hospodářským nářadím z doby na přelomu 19. a 20. století.

Na podzim byla na místě letecké bitvy instalována socha „Letecké srdce“.

V roce 2001
        Dne 24. června byl slavnostně vysvěcen obecní prapor a znak. Akci organizoval OÚ Šanov ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů. Slavnostní průvod od Obecního úřadu ke kapli doprovázela dechová hudba Stříbrňanka. Po mši svaté celebrované panem farářem, který symboly obce posvětil, byly tyto předány přednostou Okresního úřadu ing. Slezákem obci k dalšímu užívání. Slavnost proběhla za účasti velké většiny obyvatel, rodáků obce a starostů okolních obcí a pokračovala taneční zábavou.


        V budově bývalé MŠ byla instalována výstava k 740 letům výročí od první písemné zmínky o obci Šanov, která byla otevřena až do poloviny července. Na výstavě byly instalovány fotografie a exponáty, které přibližovaly život v obci v minulém století. Bylo zde možné vidět ruční práce  žen a výtvarné práce dětí ze ZŠ a MŠ Šanov.


         Při této příležitosti byla vydána kniha „Historie a současnost Šanova 1261 – 2001“, odznaky, pohlednice, záložky, klíčenky a vlaječky s novými symboly obce. Výstava měla velký ohlas, navštívilo ji přes 650 návštěvníků  a inspirovala k založení muzea, které by mělo vzniknout v  opraveném domě č. p.  63, které bude dovybaveno s pomocí občanů nábytkem a nářadím ze začátku 20. století. V muzeu by měla vzniknout expozice, která bude dokumentovat život našich předků. 
        V červenci 2001 začala Firma IMOS Zlín s realizací stavby „Kanalizace a ČOV v obci Šanov“. Doba výstavby byla stanovena na 13 měsíců s dokončením v červenci roku 2002. Plánovaný rozpočet byl 16 miliónů Kč. Ze Státního fondu životního prostředí ČR byla schválena podpora ve výši 75,3 % celkových nákladů (60 % dotace, 15,3 % půjčka), zbývající část bude kryta z prostředků obce.
Postup práce: v srpnu 2001 provedeno armování stěn, bednění, betonáže stěn objektu ČOV. Současně byly zahájeny výkopové práce na stokové síti - přívod a vývod z čističky. do konce roku byla realizována hrubá stavba čistírny včetně zastřešení a vybudování přítokové sítě od domu č. p. 173 (p. Suchánek), dále od domu č. p. 114 (p. Sukané) kolem bývalé hospody po dům č. p. 131 (p. Švajda). V posledním měsíci roku bylo pokračováno v budování stokové sítě kanalizace od domu č. p. 153 (p. Štefaník) souběžně s vodním stokem až po hostinec Marína.
        V srpnu byl za obecním úřadem otevřen skládkový dvůr, kde občané mohou odkládat do 2 kontejnerů odpad, který nelze jinak likvidovat. Rovněž je zde skládka pro sběr starého železa. Skládkový dvůr je otevřen každé pondělí a středu od 7 do 16 hodin a každou poslední sobotu v měsíci od 10 do 12 hodin.
        Na trase cykloturistické Bojkovické naučné stezky byly nainstalovány informační panely „Na křížných“ a  „Na koncích“ včetně posezení a návštěvních knih.

V roce 2000
           
Počátkem roku byl schválen vyrovnaný rozpočet obce ve výši 3 198 000 Kč. Parlamentu ČR byly zaslány ke schválení návrhy znaku a praporu obce Šanova. Na Státní fond životního prostředí ČR byla zaslána žádost o dotaci na stavbu kanalizace a ČOV. Byla také uzavřena smlouva s firmou Elektromontáže Hnátek Břeclav na rekonstrukci veřejného osvětlení a rozhlasu v místech, kde se prováděla rekonstrukce elektrické sítě. 
            Šanov vstoupil mezi 25 obcí „Mikroregionu Jižní Valašsko“ a do „Sdružení měst a obcí mikroregionů Zlínska - čistá voda pro Dunaj“.
           Proběhla příprava projektové dokumentace pro stavební řízení na stavbu „Kanalizace a ČOV“, která byla mezitím povolena rozhodnutím o dotaci SFŽP ČR.
Realizovány byly tyto akce:
- opravy propůstků (můstků) v lokalitě Hora a na Hrabině položením 16 bm betonových rour včetně vyčistění 160 bm příkopů
- rekonstrukce elektrické rozvodné sítě v trati Závrská, Kozice a střed obce
- opravy zařízení a nátěry ocelových konstrukcí na výletišti
- výsadba a údržba obecního lesa
- montáž dřevěného stropu v autobusové čekárně
- výsadba ovocných stromů u vodojemu a v zahradě bývalé MŠ
- úklid hospodářských budov v ZŠ
- vyčištění betonových žlabů na Hrabině
- zhotovení posezení na Křížných
                V pohostinství Marína se ve dnech 28. 10. – 1. 11. konala výstava ovoce a zeleniny. Své produkty zde vystavovalo 30 pěstitelů, výstavu navštívilo 190 návštěvníků. Na výstavě byla prezentována dýně o hmotnosti 16,8 kg a kedluben o hmotnosti 3,6 kg.
            Dnem 25. prosincem začala tradice rozsvěcování vánočního stromku na návsi obce s vystoupením žáků ZŠ a MŠ v Šanově.

V roce 1999 
            Koncem roku 1998 byl starostou zvolen Alois Krejčí. Z „Programu obnovy vesnice“, který byl schválen na počátku roku 1999 na volební období 1998 - 2002, se podařilo uskutečnit v roce 1999 tyto akce:
    Plynofikaci Základní školy Šanov včetně kompletního vymalování budovy a výměny vstupních dveří zadního vchodu, plynofikaci a částečné vymalování prostor Obecního úřadu. 
    Částečné vyspravení místních komunikací: z „Hrabiny“ na náves, v tratích „Močířka“, „Závrská“ a „Chodníky“ včetně  rozšíření, vyčištění příkopů a zbudování zarážek. Na opravě „Chodníkové  cesty"  se největší měrou podílela Singulární společnost.
   
Vybudování záchytné jámy na zadržení přívalových vod z „ Kozice“ nad „Chválovicí“ a zhotovení vpustí v „Nové ulici“ a na  výletišti údržba a oprava stolů, provedena vodoinstalace sociálního zařízení.
    Byla provedena generální oprava střechy na budově bývalé MŠ, oprava komínů, hromosvodu a vymalování prvního patra.
    Na horním konci byla vybudována lávka s přístupovým chodníkem,  dále železná lávka v Drahách a opraveno zábradlí mostu u č. 25.
   
Opraven byl  pomník padlým obětem z I. a II. světové války, chodník, zídka a nátěr oplocení.
   
Oploceno bylo dětské hřiště na „Výpustě“.
    Těžba dřeva v trati horní „Loska“. Po těžbě byla paseka vyčištěna, osazena a částečně v délce 300 bm oplocena. Mimo oplocení byly sazenice ošetřeny proti okusu zvěří.
   
Došlo k likvidaci skládky v bývalém kamenolomu a byly provedeny přípravy na třídění domovního odpadu.
   
Správce toku Lesy ČR vyřezal vzrostlé keře na březích vodního toku.