Volební program Sdružení nezávislých kandidátů obce Šanov na  léta  2002 – 2006

1.) Dokončení stavby kanalizace a ČOV – větve c1, c2, c3 o celkové délce 397,5 bm. Zajištění a vyhodnocení zkušebního provozu. Dofinancování a kolaudace stavby v říjnu 2003.

2.) Oprava místních komunikací a chodníků – podle finančních možností obce.

3.) Vybudování dvou malých nádrží v trati Kouty o celkové ploše hladiny  cca 1 ha. Nádrže mají mít krajinotvornou a ekologickou funkci, doplní biotop mělkých stojatých vod.
Zajištění územního řízení, stavebního povolení a projektové dokumentace. Zajištění dotací na samotnou realizaci.

4.) Dokončení opravy budovy muzea (dům č. p. 63). dovybavení s pomocí občanů nábytkem a nářadím ze začátku 19. století.

5.) Zajištění vybudování opěrné zdi u domu č. p. 146 včetně vyčistění nánosů v potoku Rokytenka. Zajistit finanční prostředky s pomocí správce toku – Lesy ČR.

6.) Na základě požadavků krajského hygienika zajistit rekonstrukci sociálního zařízení a kuchyně v ZŠ Šanov.

7.) Spolupodílet se na kulturních a sportovních akcích v obci.

Ü zpět na stránku obecního úřadu